iPhone 4 + Canon SLR = iCanon 4

นับวันก็ยิ่งมีของแปลกให้ชมไม่เว้นกันในแต่ละวัน ตอนนี้ก็มีคนเอา iPhone 4 มาใส่ในบอดี้ของกล้อง Canon SLR สุดท้ายก็ออกมาแบบที่เห็น (แต่ถ้าทำแบบนี้แล้วต้องเอาเลนส์ออก จะทำไปเพื่อ ? -*-)

Source: Gizmodo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *