Mona Lisa จากชิ้นส่วน Motherboard

digital-monalisa

สำหรับผู้หลงไหลในความงามของศิลปะ และเป็นผู้นิยมชมชอบเทคโนโลยีไปด้วยพร้อมๆ กัน Mona Lisa รูปนี้ถูกตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของ ASUS ในไต้หวัน ซึ่งงานศิลปะชิ้นนี้สร้างขึ้นจากชิ้นส่วนของ Motherboard ยี่ห้อ ASUS ทั้งหมดครับ รูปภาพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ใน Flickr

Source: Wired

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *