Internet Stats ของเล่นใหม่จาก Google

Internet Stats เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อเท็จจริงด้านสถิติต่างๆ รวมไว้ด้วยกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้ก็มาจากบริษัทหลายๆ บริษัทนำมารวบรวมไว้ ซึ่งบริการนี้ในขณะนี้เปิดให้บริการภายในประเทศอังกฤษเท่านั้น แต่ก็มีข้อมูลส่วนมากที่เป็นข้อมูลของทั่วโลก ลองเข้าไปอ่านกันขำๆ ได้ครับ เช่น

– ถึงแม้ว่าจำนวนผู้ใช้ Twitter ทั้งชายและหญิงนั้นมี following เท่าๆ กัน แต่ผู้ชายจะมี follower มากกว่าผู้หญิงประมาณ 15%
– มีจำนวนผู้ใช้ internet ทั่วโลกประมาณ 1.6 ล้านคน ซึ่งเทียบเท่ากับ 24% ของประชากรทั้งโลก

Google Internet Stats (UK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *